หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนตำบลต้นแบบด้ [ 21 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 1 


สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ [ 21 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 1 


เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกค [ 21 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 2 


เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดโครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 [ 20 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 4 


เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล กำแพงเพชร โดย นายสิงหวัฒน์ วัฒนศิริ นายกเทศมนตรีตำบ [ 18 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 10 


เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล โดย นายสิงหวัฒน์ วัฒนศิริ นายกเทศมนตรีตำบลนิคมทุ่งโ [ 18 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
 


    
 
อบต.สระแก้ว ขอความกรุณาเก็บขยะ (21 พ.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
ทต.ประชาสุขสันต์ ขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด (18 พ.ค. 2562)    อ่าน 14  ตอบ 1
อบต.คลองน้ำไหล ร้านดูดนม สร้างความเดือดร้อน (17 พ.ค. 2562)    อ่าน 100  ตอบ 5
อบต.คลองสมบูรณ์ สอบถามรับโอนย้าย (16 พ.ค. 2562)    อ่าน 75  ตอบ 1
อบต.สระแก้ว ถนนเรียบคลอง ม.6 วังพิกุล (14 พ.ค. 2562)    อ่าน 334  ตอบ 2
อบต.ปางตาไว สำนักสงฆ์วัดคลองปลาสร้อย (10 พ.ค. 2562)    อ่าน 25718  ตอบ 184
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จะช่วยกันทำอย่างไรดี มะนาวราคาตก (7 พ.ค. 2562)    อ่าน 1591  ตอบ 10
อบต.ปางตาไว สอบถามครับ (29 เม.ย. 2562)    อ่าน 6646  ตอบ 40
อบต.ท่าไม้ วิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า (12 เม.ย. 2562)    อ่าน 223  ตอบ 1
อบต.คลองน้ำไหล ชาวบ้านเดือดร้อน (2 เม.ย. 2562)    อ่าน 1205  ตอบ 8
 
    
  
 
 
    
     
 
 
  ท่านอยากให้เทศบาลพัฒนาเรื่องใดมากที่สุด
  ประปา
  ไฟฟ้า
  ถนน หนทาง
  การศึกษา
  การสื่อสาร
 
เริ่มนับ วันที่ 22 มิ.ย. 2552
 
 วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล สืบสานวัฒนธรรม นำการเกษตร ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
         
 

           
ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างดำเนินกา [ 21 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 2 
ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมแซ [ 21 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
    
 
       
จะช่วยกันทำอย่างไรดี มะนาวราคาตก (7 พ.ค. 2562)    อ่าน 1591  ตอบ 10  
ขอเชิญร่วมสมัครอบรมโครงการ (3 พ.ค. 2559)    อ่าน 854  ตอบ 0  
สอบถามเรื่องเงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน (9 ธ.ค. 2558)    อ่าน 519  ตอบ 0  
รับโอน ไหมค่ะ (19 ต.ค. 2558)    อ่าน 673  ตอบ 0  
 

ผ้าฝ้ายไหมประดิษฐ์

ไม้กวาดดอกหญ้า

ลอดช่องแห้ง

เทียนหอม,ยาหม่อง,การบูร
      
 
   

วัดมหาโพธิ์มงคล
 

   
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนตำบลต้นแบบด้ [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วังไทร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองหลวง ประชาสัมพันธ์ คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองหลวง ประชาสัมพันธ์ การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปี 2562 [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองหลวง ประชาสัมพันธ์ ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองหลวง ประชาสัมพันธ์ ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองหลวง ประชาสัมพันธ์ ประกาศมาตรการเผยแพร่่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกค [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทม.หนองปลิง มอบเงินฌาปนกิจ [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
      
 
      
 
การดำเนินการโตรงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว 1955 [คำอธิบายการดำเนินโครงการ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 5] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว1952 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1(อบต.)] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2(อบจ.)]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
แนวทางการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1953  [ 17 พ.ค. 2562 ]
เร่งรัดดำเนินการทำสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1958  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบประมาณเหลือจ่าย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1947 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว52 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับตามโครงการช่วยเหลือ หรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่นใด หรือบุคคลใด ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1946  [ 17 พ.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการโครงการคลังสมอง คลังปัญญา ร่วมพัฒนา รักษ์บ้านเกิด กศ. มท 0816.3/ว1932  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 11 สน.บถ.  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1927 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
 
กพ 0023.4/ว 2738 ขอหารือกรณีเทศบาลนครลำปางเรียกเก็บค่าเช่าช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารภายในอาคารสถานีขนส [ 16 พ.ค. 2562 ]     
กพ 0023.5/ว 251 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคคลากรท้องถิ [ 16 พ.ค. 2562 ]     
กพ 0023.4/ว 2708 ขอความร่วมมือดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามา [ 15 พ.ค. 2562 ]